Sortiment

Funkční rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí

09.09.2020 | Rady a tipy | Ondřej Krotil | Doba čtení: 13 minut
Nalezeno v magazínu (0)
Nalezeno ve slovníku (0)
Bohužel, na zadaný dotaz jsme nic nenašli.

Znalost svých práv nikomu nemůže uškodit. V dnešní době instituce přistupují ke každému zcela jednoduchým výrokem. A sice, že neznalost zákona neomlouvá. Nemusíte být právníkem, ale pojem krajní nouze a nutné obrany by měl znát každý občan.

Po celém světě denně nastávají situace, kdy se obyčejný občan musí v mžiku rozhodnout, jestli je právo na jeho straně. Pokud vezmete zákon takzvaně do svých rukou, můžete výrazným způsobem omezit, či přímo ohrozit práva druhé osoby, což je v dnešní demokratické společnosti nepřípustné. Musíme brát na vědomí, že každý občan má svá práva, ale zároveň i své povinnosti. Nyní si probereme dva důležité pojmy: nutná obrana a krajní nouze. Pakliže oba uvedené instituty použijete v zákonem vymezené situaci, zbavujete se veškeré odpovědnosti způsobené tímto jednáním!

Pistol s náboji položená na stole

Krajní nouze § 28

Krajní nouze vyplývá z § 28 trestního zákoníku. V obecné rovině znamená, že v krajní nouzi odvracíte jakékoli bezprostřední nebezpečí. Pokud je krajní nouze použita v souladu se zákonem, nebudete odpovědní za následky, které v institutu krajní nouze způsobíte. Naprosto typickým příkladem je útočící rozzuřený pes, kterého zneškodníte zabitím. V tu chvíli je lhostejné, jestli použijete nůž, střelnou zbraň nebo například lopatu či krumpáč. Má to své jedno velké ale. Tento způsob obrany můžete použít pouze v případě, pokud nelze odvrátit nebezpečí jinak, nežli například zastrašením, útěkem a podobně. Proto pojmenování § 28 trestního zákoníku má svou logiku. Jde o použití nouzových prostředků pouze v krajních případech. Vždy bude předmětem vyšetřování způsob, jakým způsobem jste „nouzový stav“ odvrátili. Pochopitelně i tady musíme přihlížet na všudypřítomnou individualitu daného skutku. Pokud použijete střelnou zbraň nebo zmíněnou lopatu na jezevčíka, který vám maximálně utrhne nohavice u kalhot, máte zaděláno na velký problém. Nejsme na divokém západě a ať se nám to líbí, či ne, některé věci musíme snášet a případné právní nároky můžeme (musíme) vznést později.

V právní terminologii je krajní nouze klasifikována v případě splnění subsidiarity, to znamená, že nelze odvrátit nebezpečí jinak, nežli zmíněným útěkem.

Jestliže je nebezpečí odvrácené, pak tím váš úkol končil. Rozhodnete-li se v návalu adrenalinu situaci dořešit „ručně a tzv. mimosoudně“ s majitelem psa, pak se již v žádném případě nejedná o krajní nouzi a už vůbec o nutnou obranu. V takovém případě si opět zaděláte na velké problémy. Následek krajní nouze nesmí být stejně závažný, či závažnější, nežli ten, který bezprostředně hrozil!

Příklad s rozzuřeným psem je sice nejznámější, ale nebezpečí může číhat i tam, kde cíleně vyhledáváme klid a někdy i samotu, například při procházce přírodou. Naše lesy jsou přemnožené černou zvěří (divoká prasata) a v určitých situacích může jít skutečně o život. Nelze brát v úvahu pouze bachyni, která brání čerstvě narozená selata, ale v době honů se můžeme setkat s postřelenou zvěří, nebo zvěří, jež byla poražena automobilem a nezemřela na místě. V takové chvíli nelze předvídat chování a jindy klidná zvířata, jež nemají zájem potkat člověka, mohou být skutečně nebezpečná. V tom případě má krajní nouze oprávněnou oporu v zákoně.

Pokud vydáte majetek, který nemáte ve vlastnictví, třeba při přepadení, jste opět v právu. Vykopnutí dveří nebo rozbití skla při ohrožení života druhé osoby je samozřejmostí. I v tomto případě zákon stojí na vaší straně. Před lety byl medializován zahraniční příběh muže, který měl po štípnutí hmyzem prudkou alergickou reakci. Anafylaktický šok se žena na místě události rozhodla odvrátit pomocí tracheostomie (vyústění dýchací trubice na povrch těla). Zákrok viděla v seriálu s nemocniční tématikou. Pacient laický zákrok nepřežil, nicméně podle znaleckého posudku byl stav postiženého natolik vážný, že nebylo jiné možnosti. Žena tedy jednala v dobré víře a v krajní nouzi…

Divoké prase

Nutná obrana § 29

Pojem nutné obrany upravuje trestní zákoník podle § 29. Od krajní nouze se nutná obrana zásadně odlišuje, nicméně v životní situaci není vyloučeno, že použijete oba paragrafy současně. Nyní si vysvětlíme zásadní rozdíl: v nutné obraně se bráníme proti jinému člověku, který hodlá jednat způsobem, kdy může být ohrožena vaše bezpečnost, bezpečnost blízkých nebo majetku. Nyní se opět vrátíme k rozzuřenému zvířeti. Jsou okolnosti, kdy se zdánlivě nacházíme v krajní nouzi, avšak situace může být odlišná. Například tehdy, pokud na vás majitel poštve rozzuřeného psa. Pokud ano, původcem je člověk a pes je pouze nástrojem. Jedná se tedy o útok, proto je možné se bránit v mezích nutné obrany.

K odražení útoku je téměř nezbytné použít stejnou, nebo větší sílu, nežli vyvine útočník. Nutně nezáleží, jestli jako obránce máte větší fyzickou převahu. Můžete použít i předmět, jehož razancí bezpečně útok odvrátíte. Následky pro útočníka mohou být i fatální. Vysvětlíme na následujícím příkladu ze života: útočník napadne osobu, ta odrazí jeho útok, při kterém útočník ztratí rovnováhu a pádem se udeří o zem a způsobí si zranění. V této situaci je lhostejné, jestli pád přivodil například zlomeninu, či vážnější úraz, třeba hlavy a na následky pádu dojde k usmrcení. Vaším úkolem v takto vyhrocených situacích je zneškodnění útočníka, dokud útok přetrvává nebo útok nadále hrozí. Nesmíte útočníka dále napadat, jestliže je jisté, že se útok nebude opakovat. Například útočník ležící na zemi pro vás nepředstavuje žádné nebezpečí. Pokud nastane okolnost, že útočník opět vstane a bude své jednání opakovat, máte právo opět zaútočit ještě dříve, nežli se postaví. Pamatujte. Razance vašeho protiútoku musí být přiměřená!

Bránit se smíte ještě dříve, nežli útok začne, ale i zde je zásadní, jaký druh obrany použijete. Z toho bude vycházet následné posuzování, jestli vaše jednání bylo oprávněné nebo ne. Vyšetřovatelé budou brát v úvahu všechny okolnosti. Jeden případ je žena, která použije svazek klíčů v temném podchodu. Pakliže jste osoba, jež má nad útočníkem výraznou fyzickou převahu, nebo ovládáte například bojová umění a svojí obranou způsobíte vážné zranění, které nebylo k zneškodnění nutné, pak může být vaše jednání posuzované jako nepřiměřené.

Útok nesmíte v žádném případě vyprovokovat!

V našich končinách je běžným příkladem hospodská rvačka. Máte pověst hospodského rváče? I to vám může způsobit vážné komplikace. Jestliže vyprovokujete útok a vaše obrana způsobí zranění, mnohdy vás mohou čekat vážné nepříjemnosti. Na charakteru zranění leckdy vůbec nezáleží. Posuzuje se i znemožnění společenského uplatnění zraněného. Kdo by jednal o hypotéce s bankovním úředníkem, který má opuchlou namodralou tvář a vyražené zuby? Poranění nemusí být vůbec vážné, ale vaše cíleně vyprovokované jednání způsobilo komplikace při společenském uplatnění zraněného. Pokud máte tendence vyvolávat ruční hádky, jděte raději do ringu a vyzvěte zkušeného bojovníka. Jinak vaše jednání může být klasifikované jako trestný čin rvačky podle §158 trestního zákoníku nebo trestný čin ublížení na zdraví §145 an. trestního zákoníku.

Vězeňská cela

Příklad nutné obrany ze života

V roce 2018 na Ostravsku došlo k úmrtí v souvislosti s nutnou obranou. Téměř sedmdesátiletá žena se rozhodla bránit svůj život i majetek proti lupiči, který násilně vnikl do jejího domu a počínal si velmi agresivně. Seniorka byla tímto mužem již jednou přepadena, nicméně pachatel přišel na místo činu znovu a to byl také jeho poslední kriminální skutek. Ze spánku vyrušená žena hledala úkryt ve vedlejším pokoji. Pod vlivem drog a alkoholu téměř padesátiletý lupič ženě vyhrožoval zabitím a snažil se prokopnout skleněné dveře do jejího pokoje. Seniorka ale dírou ve skleněných dveřích protáhla ruku a nožem, který si vzala na svou obranu, bodla pachatele tak, že na následky velice rychle zemřel. Zde můžeme jasně vidět způsob nutné obrany. K smrti vyděšená žena hledala úkryt ve vedlejším pokoji, čímž se snažila odvrátit hrozící nebezpečí. Vzhledem k tomu, že pachatel svůj útok stupňoval a vyhrožoval poškozené fyzickou likvidací, rozhodla se přejít do protiútoku a zaútočit na pachatele jako první. Za způsobené následky nebyla nakonec odpovědná, třebaže kolem celé kauzy probíhalo rozsáhlé vyšetřování. Bezesné noci nešlo zcela jistě spočítat…

Uveďme si zcela odlišný případ, kdy došlo k vraždě, ale pachatel se snažil incident maskovat jako nutnou obranu. Hendikepovaný atlet Oskar Pistorius zastřelil svojí přítelkyni, která byla zamčená v koupelně. Podle svého tvrzení měl Pistorius obavu, že se v koupelně schovává zloděj a proto skrz zamčené dveře v obavě o svůj život zahájil palbu. Už samotné ohlášení celého incidentu budilo pochyby, nicméně Pistorius dál trval na svém. Do celého případu vnesl světlo soudní znalec, který prokázal, že Pistoriova přítelkyně byla těsně před smrtí zmlácená kriketovou pálkou a před samotným Pistoriem se ze strachu se uzamkla v koupelně. Tím byla vyvrácená spekulace, že šlo o tragický omyl, žádný zloděj v domě skutečně nebyl a došlo k překvalifikování celého incidentu z nutné obrany na úmyslnou vraždu, za kterou byl odsouzen…

Krajní nouze v příkladech

  • Vydání majetku, který nepatří oběti. Například při přepadení banky nebo obchodu.
  • Zabití útočícího zvířete
  • Násilné vniknutí do objektu v případě vážného nebezpečí na zdraví nebo majetku
  • Použití dopravního prostředku, na jehož ovládání nemá osoba jednající v krajní nouzi nárok. Například použití traktoru k rychlému přesunu zraněného.
  • Osoba, která jedná v jakékoli krajní nouzi, není odpovědná za způsobené škody.

Nutná obrana v příkladech

  • V nutné obraně můžeme chránit svůj život, život blízkých nebo bránit majetek před útočníkem.
  • Můžeme zaútočit jako první, jestliže je jisté, že útoku nelze zabránit. Za charakter škod nebo případných zranění neodpovídáme.
  • K odražení útoku v zásadě musíme použít větší sílu, nežli vyvine sám útočník.
  • Jakou zbraň v nutné obraně použijeme, není rozhodující. Cílem je odvrátit veškeré hrozby a zneškodnit útočníka. Pakliže hrozí další útok, máme právo požít další sílu k jeho odražení.
  • Nutná obrana musí být přiměřená a adekvátní situaci. Počítejte s následným vyšetřováním. Neadekvátní obrana z vás dělá pachatele! Proto se snažte předcházet vyhroceným situacím. Preventivní chování je základ.

Závěr

K tomu, abychom poznali rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí, nemusíme znát všechny juristické poučky a vytáčky. Většina obyvatel má základní právní povědomí, nicméně v tomto článku je naprosto základní výčet nejdůležitějšího. Pokud jste si osvěžili paměť, pak tento článek splnil svůj účel. Přeji všem čtenářům, aby se nikdy nedostali do křížku s § 28 a 29.

Autor článku
Ondřej Krotil
Badatel a autor knihy Kriminalistické otazníky je rodák z Podkrkonoší. Jeho největším koníčkem jsou záhady, historie, kriminalistika, ale nevyhýbá se ani jiným oborům. V současnosti pracuje na případech nevyřešených vražd, podivných sebevražd, únosů nebo i záhadných zmizení. Dříve spolupracoval s televizemi TV Prima a Seznam TV jako autor investigativních reportáží v pořadech Josefa Klímy. Své znalosti se snaží zúročit především na literárním poli.
Přejít do magazínu
Obsah článku

Líbí se Vám článek?